Loading...

قوانین و مقررات

رهنمود مصرف کننده

وکلای ثبت شده مهاجرت افراد ماهری هستند که باید استانداردهای حرفهای را رعایت کنند، از ضوابط رفتار پیروی کنند و دانش خود از قوانین و روشهای مهاجرت را به روز نگه دارند.
وکیل شما باید در OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) به ثبت رسیده باشد که کار آن حتمی کردن این است که فقط افراد مناسب برای ارائه کمک مهاجرتی به ثبت برسند. برای اینکه ببینید شخصی ثبت شده است یا نه، از وب سایت OMARA دیدن کنید.

Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA)

تحت قوانین استرالیا ، OMARA :
 • درخواستهای ثبت شدن بعنوان وکیل مهاجرت را ارزیابی و در ، مورد آن تصمیم میگیرد
 • فعالیتهای رشد حرفهای مداوم را برای وکلا تصویب میکند؛
 • به شکایات از وکلای ثبت شده مهاجرت رسیدگی کرده و در موارد مناسب آنها را تادیب خواهد کرد
OMARA نمی تواند در مورد درخواست ویزا ضمانت تان به شما کمک کند یا دستور دهد که مبلغی که بابت هزینه پرداخته اید توسط وکیل مهاجرتی ثبت شده بازپرداخت شود.
اطلاعات بیشتری را میتوانید در این وب سایت بیابید:
www.Mara.gov.au
 • ضوابط رفتار
 • نکات مفید برای استفاده از یک وکیل مهاجرت ثبت شده

چک کنید که کسی ثبت شده است یا نه:

www.Mara.gov.au

وکلای مهاجرت و ضوابط رفتار

ضوابط رفتار حتمی میکند که وکیل مهاجرت ثبت شده شما:
 • در مورد شانس ویزا گرفتن تان با شما صادق خواهد بود؛
 • شما را از پیشرفت درخواستتان و هر تغییراتی که ممکن است روی آن تاثیر داشته باشد آگاه نگه خواهد داشت؛
 • در طول ساعات اداری قابل تماس خواهد بود و اگر تغییری در جزئیات تماسش پیش بیاید، به شما اطلاع خواهد داد؛
 • طبق قانون و در جهت منافع شما عمل کرده و حریم خصوصی شما را حفظ خواهد کرد؛
 • منافع خودش را که ممکن است روی درخواست شما تاثیر داشته باشد اعلام کرده و اگر تضادی وجود داشته باشد برای شما کار نخواهد کرد؛
 • قبل از شروع کار، نوشته ای را به شما خواهد داد که خدماتی که ارائه خواهد کرد، حقالزحمه آن و هزینههای دیگر در آن ذکر شده است؛
 • حقالزحمه معقولی را مطالبه کرده، و اگر شما پیش پرداخت کنید، آن را در یک حساب بانکی جدا نگه خواهد داشت؛
 • صورتحسابی به شما خواهد داد که همه خدمات انجام شده و مبالغ قابل پرداخت برای آن ها در آن لیست شده است؛
 • راهنمایی درست و به موقع ارائه داده و ودر اسرع وقت، نتیجه درخواست شما را کتباً به شما اطلاع خواهد داد.

شکایات

شکایت کردن به OMARA تاثیری در درخواست ویزای شما نخواهد داشت.
اگر با وکیل مهاجرتی خود مشکلی داشتید باید سعی کنید که آن را با او رفع کنید ، و برای کمک با OMARA تماس بگیرید

Office of the Migration Agents Registration Authority www.mara.gov.au 1300 226 272